bôi đen đầu tiên giữa các chủng tộc có ba người vì tro hollywood và kate nước anh